Portffolio 2018

Dechreuodd y diwrnod gyda ‘disgo tawel’ a gynhaliwyd yn adran Sylfaen PCDDS mewn partneriaeth ag Oriel Gelf Glynn Vivian. Bwriad y gweithgaredd oedd llacio sgiliau arlunio – drwy wisgo cyrn pen oedd wedi’u tiwnio i amrywiaeth o wahanol sianelau cerddoriaeth, anogwyd y myfyrwyr i arlunio unrhyw beth a ddeuai i’r meddwl. Yna bu Bella a Tim yn arwain y grŵp drwy gyfres o ymarferion arlunio.

Cyflwynodd Tim y ffilm Psycho gan dynnu sylw arbennig at yr olygfa yn y gawod. Anogodd bawb i ystyried sut roedd yr olygfa wedi’i hadeiladu a’r syniad o ‘fframiau’. Pwysleisiodd Tim bwysigrwydd sain a sut mae’n gyfrifol am ddal y lluniau llonydd (neu fframiau) unigol hyn at ei gilydd.

Rhennir y dosbarth yn ddau grŵp. Mae grŵp Tim yn dechrau gyda gweithgaredd animeiddio byr. Mae hwn yn seiliedig ar y portreadau a arluniwyd ynghynt yn y diwrnod. Anogir myfyrwyr Bella i drin hunluniau wedi’u hargraffu gan ddefnyddio pen/inc/siswrn. Gan ddefnyddio fideo Justin Bieber Where are you now? i gyfeirio ato, cyfunir y ddau weithgaredd. Mae’r cyfranogwyr yn dewis ffilm fer ddwy funud sydd, yn eu barn nhw, yn eu hadlewyrchu nhw eu hunain. Yna, maen nhw’n tocio hon i 20 eiliad gan ddefnyddio meddalwedd Premier. Gan weithio ar un ffrâm yr eiliad, mae 20 o fframiau wedyn yn cael eu hargraffu a’u hailwampio gan ddefnyddio technegau roeddent wedi’u hymarfer yn sesiwn Bella ynghynt. Wedyn, mae’r rhain yn cael eu hailsganio a’u cynhyrchu fel ffilmiau byr sydd wedi’u hadfeddiannu.